História školy

Patríme k najstarším školám v regióne s orientáciou na prípravu robotníckych profesií. Profil strojárskeho zamerania sa formoval pod krídlami materského podniku - TATRA Vagónky.

1948 Prvé zmienky o výuke učňov v TATRA Vagónke
1957 Vytváranie učňovského strediska pre učňov pri materskom závode
01.09.1960 Zriadenie odborného učilišťa pri n.p. Vagónka - Tatra
1963 Bola daná do uží­vania budova Školského internátu (slúži dodnes)
1964/65 Otvorené súvislé 5-ročné štúdium s maturitou
1965 Prvý 6-týždňový zváračský kurz pre učňov
1974 Daná do užívania nová budova učilišťa - triedy, dielne
1976 Ukončila sa stavba telocvične, začala sa prevádzka
1978 Odborné učilište získalo štatút strednej odbornej školy poskytujúcej úplné stredné vzdelanie
Premenovanie na SOUS (strojárske)
01.09.1986 Otvorenie novej budovy školy
1990 Delimitácia učilišťa od materského podniku SOUS sa stáva samostatným právnym subjektom
1993 Zmena názvu z SOUS na SOU
Pribudli nestrojárske odbory - krajčí­rky a umelci
2000 Projekt "Modernizácie teoretického a praktického vyučovania na SOU"
- Robotizované pracovisko na zváranie
- Zváračská škola
2001 Zmena zriaďovateľa - KÚ Prešov
2001 Začiatok vyučovania nových študijných odborov mechanik počítačových sietí a programátor pre obrábacie a zváracie stroje a zariadenia
2001 Vznik Local Cisco Networking Academy pri SOU
2002 Zmena zriaďovateľa - Prešovský samosprávny kraj
2003 Začiatok vyučovania nového študijného odboru grafik digitálnych médií.
2004 5 učební výpočtovej techniky vybavených dataprojektormi s pripojení­m na internet
2005 9 učební­ výpočtovej techniky s pripojení­m na internet
2006 Vybavenie strojárskych dielní­ moderným CNC obrábacím centrom
01.09.2008 Zmena názvu školy z SOU na SOŠ
01.09.2008 Nové vedenie školy
2008 Zmena názvu Domov mládeže na Školský internát
2008 Zakúpenie multilicencie Adobe CS4
2008 Zapojenie do programu CINEMA 4D Academy Program
01.01.2009 Zmena názvu školy z SOŠ na SOŠT - Stredná odborná škola technická
august 2010 Zrekonštruovaná telocvičňa
november 2010 Oslavy 50. výročia školy
12.11.2010 Stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ
25.02.2011 Organizácia regionálnej prehliadky SOČ
august 2011 Vytvorené 2 nové učebne pre vyučovanie cudzích jazykov
august 2011 Nový chodník medzi budovami praktického a teoretického vyučovania
august 2011 Ďalšie 3 nové odborné učebne vybavené výpočtovou technikou (2 učebne - praktické vyučovanie a 1 učebňa - teoretické vyučovanie).
jún 2012 Nové kúrenie v posilňovne, rekonštrukcia priestorov