Projekt: Modernizácia strojárskej dielne... Doporučený

PROJEKT:  
Modernizácia strojárskej dielne smerujúca k zvýšenej motivácií žiakov na praktickom vyučovaní

V mesiaci jún 2017 naša škola podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia programov regionálneho rozvoja, Bratislava. Zareagovali sme na výzvu v rámci operačného programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom výzvy je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Naša žiadosť bola úspešná a dňa 12.4.2018 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pod číslom IROP-Z-302021K007-223-14 . Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 670 283,86 eur, pričom poskytovateľ príspevku poskytne 95 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 636 769,67 eur, zvyšnú časť v sume 33 514,19 eur , t.j. 5 % celkových oprávnených výdavkov sa zaviazal spolufinancovať zriaďovateľ školy – Prešovský samosprávny kraj. Náš projekt je zameraný na zmodernizovanie strojárskej dielne modernými inovatívnymi technológiami, a to nákupom vertikálneho CNC obrábacieho centra, 6 ks frézovačiek s príslušenstvom a 6 ks sústruhov s príslušenstvom. S modernizáciou dielne je spojená aj nevyhnutná výmena elektroinštalácie.

Z verejného obstarávania vyšla najvýhodnejšie ponuka od českého dodávateľa strojov firmy ADATE, s.r.o. Kompletná dokumentácia z verejného obstarávania bola zaslaná na druhu ex-ante kontrolu v decembri 2018. Následne v auguste 2019 sme obdŕžali z MPaRV SR pozitívnu správu, ktorá nám umožnila podpísať dňa 30.8.2019 kúpnu zmluvu s dodávateľom strojov. Predpokladaný termín dodania strojov je v júli 2020.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je naplánovaná na 18 mesiacov. Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol na základe žiadosti posunutý z mesiaca 6/2018 na 9/2019 z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania pri nákupe strojov. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je naplánovaný na 2/2021.

Realizáciou projektu chceme prispieť ku kvalite vzdelávania na našej škole. V našom regióne je viac potencionálnych zamestnávateľov technického zamerania, pôsobiacich v oblasti strojárenskej výroby, v rámci ktorých by sa absolventi odborov programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a obrábač kovov dokázali uplatniť.

Čítať ďalej...

Získali sme grant v programe Erasmus+ Doporučený

erasmus1

Projekt s názvom Improve your skills umožní 24 študentom absolvovať vo Veľkej Británii prax v zahraničných spoločnostiach zameranú na podporu zvyšovania odbornosti študentov v anglickom jazyku. Zahraničná odborná stáž bude študentom uznaná školou ako absolvovanie ročníkovej praxe.

Finančný príspevok z programu Erasmus+ sme získali v rámci kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Čítať ďalej...

Projekt: Modernizácia strojárskej dielne smerujúca k zvýšenej motivácií žiakov na praktickom vyučovaní Doporučený

loga projekt 2018
V mesiaci jún 2017 naša škola podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia programov regionálneho rozvoja, Bratislava. Zareagovali sme na výzvu v rámci operačného programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom výzvy je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Naša žiadosť bola úspešná a dňa 12.4.2018 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pod číslom IROP-Z-302021K007-223-14 . Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 670 283,86 eur, pričom poskytovateľ príspevku poskytne 95 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 636 769,67 eur, zvyšnú časť v sume 33 514,19 eur , t.j. 5 % celkových oprávnených výdavkov sa zaviazal spolufinancovať zriaďovateľ školy – Prešovský samosprávny kraj.
Náš projekt je zameraný na zmodernizovanie strojárskej dielne modernými inovatívnymi technológiami, a to nákupom vertikálneho CNC obrábacieho centra, 6 ks frézovačiek s príslušenstvom a 6 ks sústruhov s príslušenstvom. S modernizáciou dielne je spojená aj nevyhnutná výmena elektroinštalácie. 
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je naplánovaná na 18 mesiacov. Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol na základe žiadosti posunutý z mesiaca 6/2018 na 12/2018 z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania pri nákupe strojov. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je naplánovaný na 5/2020. 
Realizáciou projektu chceme prispieť ku kvalite vzdelávania na našej škole. V našom regióne je viac potencionálnych zamestnávateľov technického zamerania, pôsobiacich v oblasti strojárenskej výroby, v rámci ktorých by sa absolventi odborov programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a obrábač kovov dokázali uplatniť.

Ing. Sylvia Rothová

Projekt Erasmus+ - IMPROVE YOUR SKILLS!

Študenti Strednej odbornej školy technickej v Poprade mali možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v meste Portsmouth vo Veľkej Británii, a to vďaka projektu ERASMUS+  s názvom “IMPROVE YOUR SKILLS”. Erasmus + sa, okrem iného, zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 

Pobyt našich študentov sa začal dňa 4.októbra 2015, keď prvá skupina študentov a dvoch učiteľov  odletela z letiska v Poprade a pristáli na letisku Luton, odkiaľ boli odvezení do samotného mesta Portsmouth, kde všetkých študentov rozviezli do rodín, v ktorých boli ubytovaní.

Študenti počas svojho pobytu pracovali vo firmách, ktoré boli vyberané podľa ich odboru (grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sieti a programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení).

Do svojho zamestnania museli každý deň cestovať samostatne a na tento účel mali predplatené karty. Cez víkendy boli naplánované výlety do Londýna a do historickej časti mesta. Študenti mali možnosť pozrieť si výhľad zo 170 m vysokej Spinnaker Tower a navštíviť múzeum Dňa D. Museli sme si aj zvyknúť na jazdu, na ako to Angličania nazývajú“správnej” strane cesty, ľahké obedy a veľké večere, dať znamenie šoférovi autobusu, aby zastavil a poďakovanie za jazdu, ale aj na nutnosť komunikácie po anglicky, či novú menu.

Všetkým študentom sa podarilo úspešne absolvovať túto pracovnú stáž a získať tak nové skúsenosti do života, a to nielen toho pracovného.  A čo si vážime najviac?  Pocit samostatnosti,  ktorému by sa mal naučiť každý mladý človek.

Jednotlivé články z projektu: https://www.sostpoprad.sk/skola/informacie/projekty/itemlist/tag/erasmus%20plus

Dominik Henkeľ a Ing. Božka Garamsegyová

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania na SOŠT v Poprade III.

loga projekt c
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 


Študenti zo SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Poprade začnú od 2. septembra 2015 využívať novú IKT techniku a nové študijné materiály z projektu Komplexná modernizácia odborného vzdelávania.

Stredná odborná škola technická v Poprade pod vedením riaditeľky školy Mgr. Beáty Bodišovej sa v období od 1. marca 2014 do 31. augusta 2015 zapojila do výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy č. OPV-2012/1.1/08-SORO v rámci Operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. V roku 2014 získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. Maximálna výška celkových nákladov projektu predstavovala sumu 144 606,15 €, pričom 95% prefinancovala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu. SOŠT v Poprade ako prijímateľ zabezpečila vlastné zdroje financovania projektu vo výške 7 230,31 €.
Škola patrí k najstarším výchovno-vzdelávacím ustanovizniam v regióne a už vyše 50 rokov pripravuje odborníkov v oblasti strojárskej výroby a informačných technológií¬. Víziou školy je, aby úspešný absolvent po ukončení školy dosiahol konkrétnu kvalifikačnú spôsobilosť, bol schopný uplatniť sa vo zvolenom povolaní, získal možnosť pokračovať v ďalšom vzdelávaní a aby sa aktívne zapojil do života v Európskej únii. Krokom k tomu sú aj viaceré zmluvy o spolupráci so súkromnými spoločnosťami, ktoré dávajú priestor absolventom školy na praktickú prípravu s následnou možnosťou zamestnať ich.

Hovorí riaditeľka školy Mgr. Beáta Bodišová: „Aktivity projektu boli zamerané na inováciu materiálno-technického zabezpečenia a skvalitnenie procesu vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku tak, aby sa naplnil celkový strategický cieľ projektu modernizáciou vzdelávania na našej škole v súlade s požiadavkami praxe zvýšiť uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce vo všetkých troch študijných odboroch. Škola získala novú informačno-komunikačnú techniku pre všetky študijné odbory, spomeniem konkrétne 46 počítačov, maliarske stojany, digitálny fotoaparát, digitálnu kameru, kľučovacie pozadie, štúdiová súprava stálych svetiel na fotografovanie, interaktívne perá. Maturanti sa potešia dvom príručkám Kompendium maturanta pre študijný odbor grafik digitálnych médií a Kompendium maturanta pre študijný odbor mechanik počítačových sietí - na ich napísaní sa podieľali samotní pedagógovia. A pre študijný odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení vytvorili učitelia a majstri odborného výcviku odborné výučbové videá zamerané na sústruženie, frézovanie a zváranie. V rámci implementácie projektu sme nezabudli ani na projektový tím, ktorého jednotliví členovia mali možnosť zúčastniť sa v rámci projektu viacerých odborných školení a kurzov, napr. kurz kreslenia a grafického dizajnu, fotografovania a spracovania obrazu, animácie, filmovania, webdizajnu, publikačných systémov a kurz 3D grafiky tak, aby podchytili najmodernejšie trendy v odbornej oblasti. Spomeniem aj ďalšie aktivity ako napríklad inovácia školského vzdelávacieho programu, do knižného fondu školy pribudla nová odborná literatúra, vytvoril sa nový obsah interaktívnych cvičení, pripravili sme kódovaný vzdelávací materiál, ktorý je vzájomne prepojený ako vzdelávací a testovací prvok. Interaktívne cvičenia sú naprogramované tak, aby žiakov zaujali, zatraktívnili vyučovanie a stimulovali žiakov k činnosti v edukačnom procese.“

Projekt Komplexná modernizácia odborného vzdelávania na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici v Poprade sa počas celého obdobia realizácie a aj po jeho ukončení zameriaval na zdôrazňovanie výhod odborného vzdelávania. Naďalej bude pokračovať v aktivitách na propagáciu odborného vzdelávania, na zvyšovanie šancí absolventov na zamestnanie (po získaní maturitného vysvedčenia a výučného listu) zamestnať sa a uplatniť na trhu práce. Súčasné prognózy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy poukazujú, že najvyhľadávanejšie profesie pre podniky sú profesie vyžadujúce vysoký stupeň ovládania technických zručností, ktoré sú zárukou perspektívnej budúcnosti.

Ing. Monika Mašlejová, manažérka publicity pre projekt


Galéria obrázkov

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania na SOŠT v Poprade II.

Stredná odborná škola technická v Poprade pod vedením riaditeľky školy Mgr. Beáty Bodišovej sa zapojila do výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy č. OPV-2012/1.1/08-SORO v rámci Operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. V roku 2014 získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. Maximálna výška celkových nákladov projektu predstavuje sumu 144 606,15 €, pričom 95% poskytne nenávratný finančný príspevok Európsky sociálny fond. SOŠT v Poprade ako prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne 7 230,31 €.

Čítať ďalej...

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je pokračovanie v budovaní modernej strednej odbornej školy v oblasti strojárstva a informačných technológií, ktorá by obstála v konkurencii stredných škôl a stala sa žiadanou pre žiakov, ich rodičov a zamestnávateľov. Ďalším cieľom je zabezpečiť, aby absolventi počas štúdia na škole mali prístup k aktuálnym informáciám v súlade s najnovšími poznatkami techniky a tiež v súlade s potrebami trhu práce, čím sa rozšíri ich vzdelanostný obzor a zvýši sa ich záujem o celoživotné vzdelávanie. V neposlednom rade zabezpečiť úzku spoluprácu s podnikmi, a tak aktuálne reagovať na ich požiadavky, zapracovať ich do Školských vzdelávacích programov pre jednotlivé odbory, vytvárať nové, prípadne inovovať profilové odbory pre lepšie uplatnenie absolventov.

Projekt potrvá od 1. marca 2014 do 31. augusta 2015.

Manažér projektu: Mgr. Beáta Bodišová, riaditeľka školy
Stav projektu: Ukončený

Financie v kocke pre študentov SOŠ Technickej v Poprade

srfCieľom projektu je zvýšiť povedomie študentov v oblasti pracovno-právnych vzťahov, daní a poplatkov, osobného a rodinného rozpočtu, moderných platobných nástrojov či priblížiť proces komunikácie s finančnými inštitúciami.

Projekt potrvá od marca 2014 do októbra 2014.

Manažér projektu: Ing. Božena Garamsegyová
Stav projektu: Ukončený

Čítať ďalej...

Projekt Comenius

Stredná odborná škola technická na Kukučínovej ulici v Poprade sa zapojila do projektu Comenius, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a propaguje jazykové vzdelávanie. Spolu s ďalšími krajinami (Česko, Poľsko, Turecko) chcú študenti špecifikovať problémy a spôsoby komunikácie tínedžerov v dnešnej Európe (vrátane moderných spôsobov komunikácie – smartfóny, sociálne siete ap.), zistiť informácie o kultúrnych a sociálnych rozdieloch v spôsoboch komunikácie v partnerských krajinách, popísať vzťahy medzi generáciami a diskutovať o nich. Komunikačným jazykom je angličtina.

Projekt trval od augusta 2013 do júna 2015.

Manažér projektu: Mgr. Ida Dubajová
Stav projektu: Ukončený