Školská samospráva

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom školy od 1. júla 2002 je Prešovský samosprávny kraj.


Rada školy

Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú:

 1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
  • Bc. Ladislav Garamsegy
  • Ing. Richard Smetana
 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:
  • Ing. Peter Kečka – predseda rady školy
 3. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja:
  • Ing. Pavol Gašper
  • Anna Schlosserová
  • Mgr. Jana Pavelčáková
  • Bc. Jaroslav Krett
 4. traja zvolení zástupcovia rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov školy:
  • Ing. Lucia Dlugošová
  • Anna Goleňová Malíková
  • Anna Mašlonková
 5. jeden zvolený zástupca žiakov školy:
  • Nikola Siváková