Európska iniciatíva Catching-Up Regions

konekttvPrešovský samosprávny kraj (PSK) je najväčším krajom na Slovensku podľa počtu obyvateľov a zároveň jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Jeho populácia, 822 tisíc obyvateľov, tvorí 15% obyvateľov Slovenska, ale na tvorbe HDP sa podieľa iba necelými 10-timi percentami. Kraj má nízku mieru ekonomickej aktivity, vysokú mieru nezamestnanosti a vysokú mieru dlhodobej nezamestnanosti. Z dôvodu vysokého podielu rómskej populácie, v PSK narastá počet obyvateľov s priemerným vekom 38,8 rokov, a to aj napriek úbytku obyvateľov sťahovaním a demografickému starnutiu.

Európska komisia (EK) v spolupráci so svetovou bankou realizuje pre zaostávajúce regióny Iniciatívu Catching-up Regions. Ide o technickú asistenciu EK, v rámci ktorej je v spolupráci so Svetovou bankou poskytovaná pomoc zaostávajúcim, resp. tzv. „dobiehajúcim“ regiónom. Cieľom tejto iniciatívy je vo vybraných regiónoch posilniť výkonnosť, rast a zamestnanosť. Na území Slovenska bol ako pilotný región, ktorému je pri príprave Akčného plánu a následne jeho implementácie pre rast a zamestnanosť PSK poskytnutá technická pomoc zo strany EK v spolupráci so Svetovou bankou, vybraný PSK.

V súvislosti s programom pracovného stretnutia v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. marca 2018 na našej Strednej odbornej škole technickej v Poprade a následne aj v podniku Tatravagónka, a.s. Poprad sa diskutovalo o strategickej oblasti vzdelávania, hlavne o výhodách a nevýhodách duálneho vzdelávania.

Stretli sa tu zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky, Úradu podpredsedu vlády, Odboru školstva Úradu PSK, Odboru regionálneho rozvoja ÚPSK, riaditelia stredných odborných škôl PSK, riadiaci výbor a iní hostia. Na tomto stretnutí sa venovali predovšetkým oblasti vzdelávania, konkrétne u nás už zabehnutému modelu systému duálneho vzdelávania (SDV), hovorí o ňom zákon č. 61/2015. V SDV patríme k lídrom PSK, nakoľko v celom kraji je takto vzdelávaných iba 81 žiakov, z toho na pôde našej školy 38 žiakov. V študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 19 žiakov a taktiež 19 žiakov v učebnom odbore obrábač kovov. V budúcom školskom roku plánujeme spolu s podnikom Tatravagónka zapojiť do tohto systému ďalších 20 žiakov. Najväčšou výhodou je, že študent má uplatnenie u zamestnávateľa, kde bol zapojený do SDV.

Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávateľ – Tatravagónka, a.s. Poprad, škola – SOŠ technická, Poprad a žiak – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a obrábač kovov. Tvoria spolu dobre fungujúci systém, z ktorého profitujú všetky strany. Teoretické vyučovanie prebieha v škole na základe podpísanej zmluvy o duálnom vzdelávaní zo dňa 24.08.2015 medzi podnikom a školou. Študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení má v učebnom pláne 50% teórie a 50% praxe a učebný odbor 2433 H obrábač kovov 40% teórie a 60% praxe, ktorá od 2. ročníka prebieha u zamestnávateľa.

Riaditeľ školy Ing. Ľubomír Rokos na úvod stretnutia privítal hostí, stručne predstavil školu, vyzdvihol najmä materiálne a technické vybavenie školy, ktoré je na veľmi dobrej úrovni a neustále sa dopĺňa a modernizuje. Všetci učitelia a majstri odborného výcviku sú plne kvalifikovaní. Toto všetko dáva predpoklad k tomu, že dokážeme poskytovať kvalitné vzdelávanie. Ďalej sa venoval spolupráci školy s firmami v oblasti vzdelávania žiakov, systému duálneho vzdelávania, zhodnotil výhody a nevýhody tohto systému z pohľadu školy a po diskusii k tejto tému všetkých prítomných pozval na krátku prehliadku školy a najmä strojárskej dielne.

Strojárska dielňa zástupcov pracovného stretnutia doslova prekvapila svojou veľkosťou. Rozprestiera sa na ploche až 1600 m2 a patrí k najväčším dielňam odborného výcviku (OV) na Slovensku. V strojárskej dielni sa nachádzajú rôzne stroje a zariadenia ako aj CNC obrábacie centrá, na ktorých prebieha odborný výcvik. Dostatočné zázemie na OV tiež prispieva k zvýšenej motivácii žiakov sa prakticky vzdelávať. Na dielňach práve prebiehal odborný výcvik žiakov vo všetkých 4 ročníkoch.

Po prehliadke školských dielní sa účastníci stretnutia presunuli do priestorov Tatravagónky, a.s. Poprad, kde ich privítali predstavitelia podniku. Ing. Mária Vraniaková – riaditeľka ľudských zdrojov a generálny riaditeľ Ing. Matúš Babík, ktorý celé pracovné rokovanie viedol. Po krátkej prezentácii spoločnosti hovoril o ďalších možnostiach spolupráce podniku so školami PSK najmä v Poprade a v Trebišove. Podotkol, že Tatravagónka ako zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne podľa zákona zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Praktické vyučovanie žiakov sa vykonáva formou odborného výcviku, ktoré je organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre SDV. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek Tatravagónky, a.s. Poprad. Nakoniec si účastníci stretnutia prezreli priestory, v ktorých sa učia žiaci zapojení do SDV a tiež výrobné haly podniku, čím sa celé toto pracovné stretnutie ukončilo.


Napísala: Ing. Monika Mašlejová

Čítať ďalej...

Naši žiaci zaradení do duálneho vzdelávania v Tatravagónke, a.s. Poprad

Od začiatku školského roku 2016/2017 je 10 žiakov našej školy učebného odboru obrábač kovov a 9 žiakov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení z prvého ročníka zaradených do systému duálneho vzdelávania v podniku Tatravagónka, a.s. Poprad.

Dňa 8. septembra 2016 týchto žiakov na pôde Tatravagónky oficiálne privítala riaditeľka ÚRĽZ pani Ing. Mária Vraniaková. Po prezentácii firmy sa žiakom prihovoril generálny riaditeľ Ing. Matúš Babik. Za SOŠT sa na stretnutí zúčastnili Mgr. Samuel Vojtas, Mgr. Martin Trajčik a Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy, ktorý v krátkom príhovore okrem iného vyzdvihol dlhodobú obojstrannú spoluprácu školy a susediaceho podniku Tatravagónka. Žiaci dostali drobné prezenty, pracovný odev a obuv a nakoniec sa zúčastnili na exkurzii. Prajeme im, ako prvým žiakom našej školy zaradených do systému duálneho vzdelávania, úspešný štart do štúdia a hlavne veľa praktických zručností a návykov, ktoré budú postupne nadobúdať na pracoviskách v Tatravagónke, a.s. Poprad.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ

Príspevok TV Poprad o duálnom vzdelávaní na naše škole:


Príspevok TV Poprad o dni otvorených dverí na našej škole:
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála