Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie (1)

Európska iniciatíva Catching-Up Regions

konekttvPrešovský samosprávny kraj (PSK) je najväčším krajom na Slovensku podľa počtu obyvateľov a zároveň jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Jeho populácia, 822 tisíc obyvateľov, tvorí 15% obyvateľov Slovenska, ale na tvorbe HDP sa podieľa iba necelými 10-timi percentami. Kraj má nízku mieru ekonomickej aktivity, vysokú mieru nezamestnanosti a vysokú mieru dlhodobej nezamestnanosti. Z dôvodu vysokého podielu rómskej populácie, v PSK narastá počet obyvateľov s priemerným vekom 38,8 rokov, a to aj napriek úbytku obyvateľov sťahovaním a demografickému starnutiu.

Európska komisia (EK) v spolupráci so svetovou bankou realizuje pre zaostávajúce regióny Iniciatívu Catching-up Regions. Ide o technickú asistenciu EK, v rámci ktorej je v spolupráci so Svetovou bankou poskytovaná pomoc zaostávajúcim, resp. tzv. „dobiehajúcim“ regiónom. Cieľom tejto iniciatívy je vo vybraných regiónoch posilniť výkonnosť, rast a zamestnanosť. Na území Slovenska bol ako pilotný región, ktorému je pri príprave Akčného plánu a následne jeho implementácie pre rast a zamestnanosť PSK poskytnutá technická pomoc zo strany EK v spolupráci so Svetovou bankou, vybraný PSK.

V súvislosti s programom pracovného stretnutia v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. marca 2018 na našej Strednej odbornej škole technickej v Poprade a následne aj v podniku Tatravagónka, a.s. Poprad sa diskutovalo o strategickej oblasti vzdelávania, hlavne o výhodách a nevýhodách duálneho vzdelávania.

Stretli sa tu zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky, Úradu podpredsedu vlády, Odboru školstva Úradu PSK, Odboru regionálneho rozvoja ÚPSK, riaditelia stredných odborných škôl PSK, riadiaci výbor a iní hostia. Na tomto stretnutí sa venovali predovšetkým oblasti vzdelávania, konkrétne u nás už zabehnutému modelu systému duálneho vzdelávania (SDV), hovorí o ňom zákon č. 61/2015. V SDV patríme k lídrom PSK, nakoľko v celom kraji je takto vzdelávaných iba 81 žiakov, z toho na pôde našej školy 38 žiakov. V študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 19 žiakov a taktiež 19 žiakov v učebnom odbore obrábač kovov. V budúcom školskom roku plánujeme spolu s podnikom Tatravagónka zapojiť do tohto systému ďalších 20 žiakov. Najväčšou výhodou je, že študent má uplatnenie u zamestnávateľa, kde bol zapojený do SDV.

Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávateľ – Tatravagónka, a.s. Poprad, škola – SOŠ technická, Poprad a žiak – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a obrábač kovov. Tvoria spolu dobre fungujúci systém, z ktorého profitujú všetky strany. Teoretické vyučovanie prebieha v škole na základe podpísanej zmluvy o duálnom vzdelávaní zo dňa 24.08.2015 medzi podnikom a školou. Študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení má v učebnom pláne 50% teórie a 50% praxe a učebný odbor 2433 H obrábač kovov 40% teórie a 60% praxe, ktorá od 2. ročníka prebieha u zamestnávateľa.

Riaditeľ školy Ing. Ľubomír Rokos na úvod stretnutia privítal hostí, stručne predstavil školu, vyzdvihol najmä materiálne a technické vybavenie školy, ktoré je na veľmi dobrej úrovni a neustále sa dopĺňa a modernizuje. Všetci učitelia a majstri odborného výcviku sú plne kvalifikovaní. Toto všetko dáva predpoklad k tomu, že dokážeme poskytovať kvalitné vzdelávanie. Ďalej sa venoval spolupráci školy s firmami v oblasti vzdelávania žiakov, systému duálneho vzdelávania, zhodnotil výhody a nevýhody tohto systému z pohľadu školy a po diskusii k tejto tému všetkých prítomných pozval na krátku prehliadku školy a najmä strojárskej dielne.

Strojárska dielňa zástupcov pracovného stretnutia doslova prekvapila svojou veľkosťou. Rozprestiera sa na ploche až 1600 m2 a patrí k najväčším dielňam odborného výcviku (OV) na Slovensku. V strojárskej dielni sa nachádzajú rôzne stroje a zariadenia ako aj CNC obrábacie centrá, na ktorých prebieha odborný výcvik. Dostatočné zázemie na OV tiež prispieva k zvýšenej motivácii žiakov sa prakticky vzdelávať. Na dielňach práve prebiehal odborný výcvik žiakov vo všetkých 4 ročníkoch.

Po prehliadke školských dielní sa účastníci stretnutia presunuli do priestorov Tatravagónky, a.s. Poprad, kde ich privítali predstavitelia podniku. Ing. Mária Vraniaková – riaditeľka ľudských zdrojov a generálny riaditeľ Ing. Matúš Babík, ktorý celé pracovné rokovanie viedol. Po krátkej prezentácii spoločnosti hovoril o ďalších možnostiach spolupráce podniku so školami PSK najmä v Poprade a v Trebišove. Podotkol, že Tatravagónka ako zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne podľa zákona zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Praktické vyučovanie žiakov sa vykonáva formou odborného výcviku, ktoré je organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre SDV. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek Tatravagónky, a.s. Poprad. Nakoniec si účastníci stretnutia prezreli priestory, v ktorých sa učia žiaci zapojení do SDV a tiež výrobné haly podniku, čím sa celé toto pracovné stretnutie ukončilo.


Napísala: Ing. Monika Mašlejová

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála