2682 K mechanik počítačových sietí

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie do študijného odboru:
- úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy,
- zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
- maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
vysvedčenie o maturitnej skúške,
- výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:
- úplné stredné odborné vzdelanie,
- klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED - 3A,
vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3 vyhlášky absolvent získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 vrátane bleskozvodov podľa §21 citovanej vyhlášky

Pracovné uplatnenie absolventa:
Absolventi študijného odboru mechanik počí­tačových sietí sú pripravovaní­ tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach:
Výrobná oblasť:
- montáž počí­tačov a periférnych zariadení­,
- montáž počítačových sietí­.
Servisná oblasť:
- diagnostika, údržba a opravy počí­tačov a periférnych zariadení­,
- diagnostika, údržba a opravy počí­tačových sietí­.
Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:
správy lokálnych počí­tačových sietí,
- tvorby www stránok.

Priority odboru:
- študijný odbor - maturitné vysvedčenie + výučný list + certifikát CISCO + osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti,
- znalosť obsluhy počí­tačovej techniky,
- perspektívne uplatnenie v oblasti informačných technológií.

Stiahnite si propagačné skladačky: