Ing. Erik Mašlej

Ing. Erik Mašlej

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v termíne 19. júna 2018 do
3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov a do 3-ročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik
.
V učebnom odbore 2433 H obrábač kovov je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad. V oboch učebných odboroch je možnosť získať motivačné štupendium počas štúdia na SOŠT Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 V UČEBNÝCH ODBOROCH 2433 H OBRÁBAČ KOVOV a 2464 H STROJNÝ MECHANIK:

I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: Pre školský rok 2018/2019 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.  

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 15. júna 2018. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880810, 7880811, 7880821.


V Poprade 1. júna 2018

Ing. Ľubomír Rokos
riaditeľ SOŠT
Čítať ďalej...

konekttvPrešovský samosprávny kraj (PSK) je najväčším krajom na Slovensku podľa počtu obyvateľov a zároveň jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Jeho populácia, 822 tisíc obyvateľov, tvorí 15% obyvateľov Slovenska, ale na tvorbe HDP sa podieľa iba necelými 10-timi percentami. Kraj má nízku mieru ekonomickej aktivity, vysokú mieru nezamestnanosti a vysokú mieru dlhodobej nezamestnanosti. Z dôvodu vysokého podielu rómskej populácie, v PSK narastá počet obyvateľov s priemerným vekom 38,8 rokov, a to aj napriek úbytku obyvateľov sťahovaním a demografickému starnutiu.

Európska komisia (EK) v spolupráci so svetovou bankou realizuje pre zaostávajúce regióny Iniciatívu Catching-up Regions. Ide o technickú asistenciu EK, v rámci ktorej je v spolupráci so Svetovou bankou poskytovaná pomoc zaostávajúcim, resp. tzv. „dobiehajúcim“ regiónom. Cieľom tejto iniciatívy je vo vybraných regiónoch posilniť výkonnosť, rast a zamestnanosť. Na území Slovenska bol ako pilotný región, ktorému je pri príprave Akčného plánu a následne jeho implementácie pre rast a zamestnanosť PSK poskytnutá technická pomoc zo strany EK v spolupráci so Svetovou bankou, vybraný PSK.

V súvislosti s programom pracovného stretnutia v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. marca 2018 na našej Strednej odbornej škole technickej v Poprade a následne aj v podniku Tatravagónka, a.s. Poprad sa diskutovalo o strategickej oblasti vzdelávania, hlavne o výhodách a nevýhodách duálneho vzdelávania.

Stretli sa tu zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky, Úradu podpredsedu vlády, Odboru školstva Úradu PSK, Odboru regionálneho rozvoja ÚPSK, riaditelia stredných odborných škôl PSK, riadiaci výbor a iní hostia. Na tomto stretnutí sa venovali predovšetkým oblasti vzdelávania, konkrétne u nás už zabehnutému modelu systému duálneho vzdelávania (SDV), hovorí o ňom zákon č. 61/2015. V SDV patríme k lídrom PSK, nakoľko v celom kraji je takto vzdelávaných iba 81 žiakov, z toho na pôde našej školy 38 žiakov. V študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 19 žiakov a taktiež 19 žiakov v učebnom odbore obrábač kovov. V budúcom školskom roku plánujeme spolu s podnikom Tatravagónka zapojiť do tohto systému ďalších 20 žiakov. Najväčšou výhodou je, že študent má uplatnenie u zamestnávateľa, kde bol zapojený do SDV.

Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávateľ – Tatravagónka, a.s. Poprad, škola – SOŠ technická, Poprad a žiak – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a obrábač kovov. Tvoria spolu dobre fungujúci systém, z ktorého profitujú všetky strany. Teoretické vyučovanie prebieha v škole na základe podpísanej zmluvy o duálnom vzdelávaní zo dňa 24.08.2015 medzi podnikom a školou. Študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení má v učebnom pláne 50% teórie a 50% praxe a učebný odbor 2433 H obrábač kovov 40% teórie a 60% praxe, ktorá od 2. ročníka prebieha u zamestnávateľa.

Riaditeľ školy Ing. Ľubomír Rokos na úvod stretnutia privítal hostí, stručne predstavil školu, vyzdvihol najmä materiálne a technické vybavenie školy, ktoré je na veľmi dobrej úrovni a neustále sa dopĺňa a modernizuje. Všetci učitelia a majstri odborného výcviku sú plne kvalifikovaní. Toto všetko dáva predpoklad k tomu, že dokážeme poskytovať kvalitné vzdelávanie. Ďalej sa venoval spolupráci školy s firmami v oblasti vzdelávania žiakov, systému duálneho vzdelávania, zhodnotil výhody a nevýhody tohto systému z pohľadu školy a po diskusii k tejto tému všetkých prítomných pozval na krátku prehliadku školy a najmä strojárskej dielne.

Strojárska dielňa zástupcov pracovného stretnutia doslova prekvapila svojou veľkosťou. Rozprestiera sa na ploche až 1600 m2 a patrí k najväčším dielňam odborného výcviku (OV) na Slovensku. V strojárskej dielni sa nachádzajú rôzne stroje a zariadenia ako aj CNC obrábacie centrá, na ktorých prebieha odborný výcvik. Dostatočné zázemie na OV tiež prispieva k zvýšenej motivácii žiakov sa prakticky vzdelávať. Na dielňach práve prebiehal odborný výcvik žiakov vo všetkých 4 ročníkoch.

Po prehliadke školských dielní sa účastníci stretnutia presunuli do priestorov Tatravagónky, a.s. Poprad, kde ich privítali predstavitelia podniku. Ing. Mária Vraniaková – riaditeľka ľudských zdrojov a generálny riaditeľ Ing. Matúš Babík, ktorý celé pracovné rokovanie viedol. Po krátkej prezentácii spoločnosti hovoril o ďalších možnostiach spolupráce podniku so školami PSK najmä v Poprade a v Trebišove. Podotkol, že Tatravagónka ako zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne podľa zákona zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. Praktické vyučovanie žiakov sa vykonáva formou odborného výcviku, ktoré je organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre SDV. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek Tatravagónky, a.s. Poprad. Nakoniec si účastníci stretnutia prezreli priestory, v ktorých sa učia žiaci zapojení do SDV a tiež výrobné haly podniku, čím sa celé toto pracovné stretnutie ukončilo.


Napísala: Ing. Monika Mašlejová

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála