Oznam o počte voľných miest do 1. ročníka Doporučený

Oznam o počte voľných miest do 1. ročníka SOŠ technickej, Ul. Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad pre školský rok 2020/2021

V zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme záujemcom o štúdium na našej Strednej odbornej škole technickej, že ku dňu 5. júna 2020 (piatok) evidujeme 8 voľných miest v učebných odboroch. Tieto miesta môžu byť naplnené žiakmi, ktorí si podajú prihlášku na štúdium do 2. kola (vydá príslušná základná škola, ktorú žiak navštevuje), príp. podajú odvolanie (zákonní zástupcovia) proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium do 11. júna 2020 (štvrtok) v rámci odvolacieho konania.  


Študijné odbory

Najvyšší počet žiakov povolený PSK

Prijatý počet žiakov, ktorí záväzne potvrdili nástup na štúdium

Počet voľných miest do 2. kola

3447 K grafik digitálnych médií

10

10

0

2682 K mechanik počítačových sietí

9

9

0

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

40

40

0

Spolu študijné odbory:

59

59

0

Učebné odbory

Najvyšší počet žiakov povolený PSK

Prijatý počet žiakov, ktorí záväzne potvrdili nástup na štúdium

Počet voľných miest do 2. kola

2433 H obrábač kovov

18

17

1

2464 H strojný mechanik

10

3

7

Spolu učebné 

odbory:

28

20

8


V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 052/7880811.

Poprad, 05. jún 2020

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy

Čítať ďalej...

2. kolo prijímacieho konania Doporučený

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v termíne 18. júna 2019 do 3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov a do 3-ročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik.
V oboch učebných odboroch 2433 H obrábač kovov a 2464 H strojný mechanik je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad. V učebných odboroch je možnosť získať aj motivačné štipendium počas celého štúdia na SOŠT Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 V UČEBNÝCH ODBOROCH 2433 H OBRÁBAČ KOVOV a 2464 H STROJNÝ MECHANIK:
I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: Pre školský rok 2019/2020 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška (na ktorej bude uvedené telefónne číslo zákonného zástupcu ) bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 14. júna 2019. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 18. júna 2019 v čase od 8.00 do 10.00 h. na sekretariáte riaditeľa školy.
K zápisu je potrebné doniesť si zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola, ktorú žiak navštevuje a tiež občiansky preukaz zákonného zástupcu.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880811.

V Poprade 30. mája 2019

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ

Čítať ďalej...

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2019/2020 Doporučený

PORADIE PODĽA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2019/2020

Riaditeľ školy oznamuje:
1. Rozhodnutia o prijatí budú zasielané dňa 17. 05. 2019. Termín zápisu na základe poradia podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka bude 23. mája 2019 od 7:00 do 15:00 h. na 1. poschodí.
2. Na základe poradia výsledkov prijímacieho konania bude prijatých 30 žiakov v každom študijnom odbore.
3. Vzhľadom na to, že nie všetci žiaci sa zapíšu na štúdium, riaditeľ školy môže na ich miesto prijať ďalších uchádzačov v poradí, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania. Rodičia ďalších uchádzačov v poradí sa môžu od 24. mája 2019 od 07:00 – 14:00 h. telefonicky (t. č. 052 788 08 10 - 11) informovať o prípadnej možnosti prijatia dieťaťa na štúdium.
4. Zákonný zástupca na zápis so sebou prinesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti.
5. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača (§68 ods. 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.).
6. V prípade obdržania rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta, môže zákonný zástupca podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠTČítať ďalej...

Kritéria pre prijatie v šk. r. 2019/2020 Doporučený

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v šk. r. 2019/2020:

Poznámka: kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2019/2020 boli schválené na pedagogickej rade 29.01.2019 a na rade školy 05.03.2019. Odbor školstva ich musí odsúhlasiť do 30.03.2019.

 

Čítať ďalej...

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v termíne 19. júna 2018 do
3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov a do 3-ročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik
.
V učebnom odbore 2433 H obrábač kovov je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad. V oboch učebných odboroch je možnosť získať motivačné štupendium počas štúdia na SOŠT Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 V UČEBNÝCH ODBOROCH 2433 H OBRÁBAČ KOVOV a 2464 H STROJNÝ MECHANIK:

I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: Pre školský rok 2018/2019 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.  

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 15. júna 2018. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880810, 7880811, 7880821.


V Poprade 1. júna 2018

Ing. Ľubomír Rokos
riaditeľ SOŠT
Čítať ďalej...