2. kolo prijímacieho konania Doporučený

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v termíne 18. júna 2019 do 3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov a do 3-ročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik.
V oboch učebných odboroch 2433 H obrábač kovov a 2464 H strojný mechanik je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad. V učebných odboroch je možnosť získať aj motivačné štipendium počas celého štúdia na SOŠT Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 V UČEBNÝCH ODBOROCH 2433 H OBRÁBAČ KOVOV a 2464 H STROJNÝ MECHANIK:
I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: Pre školský rok 2019/2020 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška (na ktorej bude uvedené telefónne číslo zákonného zástupcu ) bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 14. júna 2019. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 18. júna 2019 v čase od 8.00 do 10.00 h. na sekretariáte riaditeľa školy.
K zápisu je potrebné doniesť si zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola, ktorú žiak navštevuje a tiež občiansky preukaz zákonného zástupcu.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880811.

V Poprade 30. mája 2019

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ

Čítať ďalej...

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2019/2020 Doporučený

PORADIE PODĽA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2019/2020

Riaditeľ školy oznamuje:
1. Rozhodnutia o prijatí budú zasielané dňa 17. 05. 2019. Termín zápisu na základe poradia podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka bude 23. mája 2019 od 7:00 do 15:00 h. na 1. poschodí.
2. Na základe poradia výsledkov prijímacieho konania bude prijatých 30 žiakov v každom študijnom odbore.
3. Vzhľadom na to, že nie všetci žiaci sa zapíšu na štúdium, riaditeľ školy môže na ich miesto prijať ďalších uchádzačov v poradí, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania. Rodičia ďalších uchádzačov v poradí sa môžu od 24. mája 2019 od 07:00 – 14:00 h. telefonicky (t. č. 052 788 08 10 - 11) informovať o prípadnej možnosti prijatia dieťaťa na štúdium.
4. Zákonný zástupca na zápis so sebou prinesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti.
5. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača (§68 ods. 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.).
6. V prípade obdržania rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta, môže zákonný zástupca podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT



Čítať ďalej...

Kritéria pre prijatie v šk. r. 2019/2020 Doporučený

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v šk. r. 2019/2020:

Poznámka: kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2019/2020 boli schválené na pedagogickej rade 29.01.2019 a na rade školy 05.03.2019. Odbor školstva ich musí odsúhlasiť do 30.03.2019.

 

Čítať ďalej...

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania v termíne 19. júna 2018 do
3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov a do 3-ročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik
.
V učebnom odbore 2433 H obrábač kovov je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad. V oboch učebných odboroch je možnosť získať motivačné štupendium počas štúdia na SOŠT Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 V UČEBNÝCH ODBOROCH 2433 H OBRÁBAČ KOVOV a 2464 H STROJNÝ MECHANIK:

I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: Pre školský rok 2018/2019 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.  

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 15. júna 2018. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880810, 7880811, 7880821.


V Poprade 1. júna 2018

Ing. Ľubomír Rokos
riaditeľ SOŠT
Čítať ďalej...