2. kolo prijímacích skúšok Doporučený

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12 v Poprade vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok v termíne 21. júna 2016 do 3-ročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov. V tomto učebnom odbore je možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s Tatravagónkou, a.s. Poprad.

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 V UČEBNOM ODBORE
2433 H OBRÁBAČ KOVOV

I. Všeobecné ustanovenia V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách, stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: >Pre školský rok 2016/2017 prijímame do prvého ročníka:
- absolventov 9. ročníka základnej školy,
- absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia.  V školskom roku 2016/2017 otvárame 1 triedu denného štúdia 2433 H obrábač kovov s plánovaným počtom prijatých žiakov 31.

II. Kritériá pre prijatie Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 17. júna 2016. Do učebného odboru budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé. Poradie prijímaných žiakov bude zostavené na základe dosiahnutého priemerného prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka na základnej škole.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na t.č.: 052/7880810, 7880811, 7880821.


V Poprade 26. mája 2016

Mgr. Beáta Bodišová
riaditeľka SOŠT