Výsledky prijímacích skúšok v šk. roku 2017/2018

  • Napísal(a)  Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ SOŠT
  • Prečítané 1361 krát

Riaditeľ školy oznamuje:
1. Termín zápisu na základe poradia podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka bude 28. mája 2018 od 7:00 do 15:00 h. na 1. poschodí.
2. Na základe poradia výsledkov prijímacieho konania bolo prijatých 31 žiakov v každom študijnom odbore.
3. Vzhľadom na to, že nie všetci žiaci sa zapíšu na štúdium, riaditeľ školy môže na ich miesto prijať ďalších uchádzačov v poradí. Rodičia ďalších uchádzačov v poradí sa môžu 29. mája 2018 od 07:00 – 14:00 h. telefonicky (t. č. 052 788 08 11) informovať o prípadnej možnosti prijatia dieťaťa na štúdium.
4. Zákonný zástupca na zápis so sebou prinesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti.
5. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača (§68 ods. 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.).
6. V prípade obdržania rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta, môže zákonný zástupca podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

PORADIE PODĽA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2018/2019: